logo
Home
Wie
Wat
Waar
Wanneer
Openingstijden
Vergoeding
Zorgprestatiemodel
Jeugdzorg tot 18 jr
Tarief
Behandelvoorwaarden
Kwaliteit
Interessante links
AVG privacy
Contact

 

 

Privacy

Psychologenpraktijk Tamara Tielbeke behandelt uw gegevens vertrouwelijk, overeenkomstig de beroepscode van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) stelt. Dit houdt in dat er met uw persoonsgegevens op een veilige manier wordt omgegaan.

 

Samenvattend zijn er de volgende belangrijke afspraken:

- Uiteraard heb ik als psycholoog geheimhoudingsplicht.

- Informatie uit uw dossier of over u wordt nooit verstrekt aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Er zal aan u gevraagd worden of u akkoord gaat met informatieverstrekking aan uw huisarts en of u akkoord gaat met het verstrekken van bepaalde informatie aan uw zorgverzekeraar. Wanneer u dit niet wilt, kunt u dit aangeven en zal dit schriftelijk worden vastgelegd.

- U heeft zelf het recht om uw dossier in te zien. In het dossier worden gegevens vastgelegd zoals een behandelplan, verslagen van gesprekken en correspondentie. U heeft het recht aantoonbare fouten in uw dossier te corrigeren en het dossier aan te vullen met uw mening. Het dossier blijft voor 15 jaar bewaard in het archief van psychologenpraktijk Tamara Tielbeke en zal daarna vernietigd worden. Mocht u uw dossier eerder willen vernietigen dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij uw hulpverlener. Deze zal aan u uitleggen op welke manier dit moet gebeuren.

- Om uw gegevens te beschermen zijn er in de praktijk technische (zoals een veilige website, veilige versleutelde verwerking van digitale informatie) en organisatorische maatregelen getroffen.  

Alle afspraken over hoe Psychologenpraktijk Tamara Tielbeke omgaat met persoonsgegevens zijn vastgelegd in een privacystatement. De meest recente versie hiervan is op te vragen bij de praktijk. Zie voor meer informatie over deze zaken ook: www.lvvp.info

 

 

Psychologenpraktijk Tamara Tielbeke  | info@tamaratielbeke.nl